Danh sách live có thể xem lại:
Ngày 21/3/2022: 
    https://socials.sapoapps.vn/online_shopping/variants?livestream_id=6238573285e27a0001e441b4&alias=spviet&fbPageId=459740824046771
    https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1198790250853252

Ngày 25/3/2022:
    https://socials.sapoapps.vn/online_shopping/variants?livestream_id=623ca068f4b81400012d5afe&alias=spviet&fbPageId=459740824046771
    
Ngày 06/05/2022:
    https://socials.sapoapps.vn/online_shopping/variants?livestream_id=6274d32809e74f0001734820&alias=spviet&fbPageId=459740824046771
    https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1464219427368751

Ngày 13/5/2022
    https://socials.sapoapps.vn/online_shopping/variants?livestream_id=627e25f849b1640001c631c8&alias=spviet&fbPageId=459740824046771
    https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=5056634534423396

Ngày 16/5/2022
    https://socials.sapoapps.vn/online_shopping/variants?livestream_id=628226b949b1640001c798fa&alias=spviet&fbPageId=459740824046771
    https://www.facebook.com/sanphamvietjp/videos/992836428068952

Ngày 27/5/2022
    https://socials.sapoapps.vn/online_shopping/variants?livestream_id=628ce004576a800001e2d675&alias=spviet&fbPageId=459740824046771
    https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1395378100966774

Ngày 1/6/2022
    https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1142896209892402
    https://socials.sapoapps.vn/online_shopping/variants?livestream_id=629600d8576a800001e5fca6&alias=spviet&fbPageId=459740824046771

Ngày 7/6/2022
    https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=709728386915718
    https://socials.sapoapps.vn/online_shopping/variants?livestream_id=629e4651e55fe0000178f567&alias=spviet&fbPageId=459740824046771

Ngày 11/6/2022
    https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=333551225448217
    https://socials.sapoapps.vn/online_shopping/variants?livestream_id=62a2b425e55fe000017a8084&alias=spviet&fbPageId=459740824046771

Ngày 13/6/2022
    https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=995209747850163
    https://socials.sapoapps.vn/online_shopping/variants?livestream_id=62a4794b6443a80001e31672&alias=spviet&fbPageId=459740824046771

Ngày 15/6/2022
    https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=3024092837902665
    https://socials.sapoapps.vn/online_shopping/variants?livestream_id=62a873056443a80001e469f6&alias=spviet&fbPageId=459740824046771

Ngày 21/6/2022
    https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=393268602823842
    https://socials.sapoapps.vn/online_shopping/variants?livestream_id=62ac628bf8b60400012556f0&alias=spviet&fbPageId=459740824046771

Ngày 1/7/2022
    https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=711624046762873
    https://socials.sapoapps.vn/online_shopping/variants?livestream_id=62bcfc0787aa5f0001c44838&alias=spviet&fbPageId=459740824046771

Ngày 5/7/2022
    https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1165863800869615
    https://socials.sapoapps.vn/online_shopping/variants?livestream_id=62c27a3e87aa5f0001c60df8&alias=spviet&fbPageId=459740824046771

 

Facebook SẢN PHẨM VIỆT Thực phẩm sạch, gia vị dành cho người Việt tại Nhật Zalo SẢN PHẨM VIỆT Thực phẩm sạch, gia vị dành cho người Việt tại Nhật Messenger SẢN PHẨM VIỆT Thực phẩm sạch, gia vị dành cho người Việt tại Nhật